Menzy (MNZ) ICO Thông tin chi tiết & thông tin tài chính.

by Hồ Đăng Minh Đức

More Info About ICO

ICO NameMenzy
SymbolMNZ
Start DateTháng Sáu 24, 2022
End DateTháng Sáu 25, 2022
GoalTBA
StageICO
PlatformBNB Smart Chain (BEP20)
Ends
5 Months ago
ICO Ended
ICO NameMenzy
SymbolMNZ
Start DateTháng Sáu 28, 2022
End Date--
GoalTBA

IDO Ended
ICO NameMenzy
SymbolMNZ
Start DateTháng Sáu 29, 2022
End DateTháng Sáu 29, 2022
GoalTBA

ICO Ended
ICO NameMenzy
SymbolMNZ
Start DateTháng Sáu 28, 2022
End Date--
GoalTBA

ICO Ended
ICO NameMenzy
SymbolMNZ
Start DateTháng Sáu 28, 2022
End Date--
GoalTBA

ICO Ended
ICO NameMenzy
SymbolMNZ
Start DateTháng Sáu 28, 2022
End Date--
GoalTBA