RunNation (RUNX) ICO Thông tin chi tiết & thông tin tài chính.

by Hồ Đăng Minh Đức

More Info About ICO

ICO NameRunNation
SymbolRUNX
Start DateTháng Sáu 25, 2022
End DateTháng Sáu 26, 2022
GoalTBA
StageICO
Ends
5 Months ago
Seed Sale Ended
ICO NameRunNation
SymbolRUNX
Start DateTháng Sáu 21, 2022
End DateTháng Bảy 22, 2022
GoalTBA

Private Sale Ended
ICO NameRunNation
SymbolRUNX
Start DateTháng Sáu 21, 2022
End DateTháng Bảy 22, 2022
GoalTBA

IDO Ended
ICO NameRunNation
SymbolRUNX
Start DateTháng Bảy 05, 2022
End DateTháng Bảy 06, 2022
GoalTBA

IDO Ended
ICO NameRunNation
SymbolRUNX
Start DateTháng Bảy 12, 2022
End DateTháng Bảy 14, 2022
Goal$150000