Mã thông báo Fungible Vs. Mã thông báo không nấm

by Hồ Đăng Minh Đức
308 views
remitano

Sự khác biệt giữa ERC-20 và ERC-721 và các loại mã thông báo tiền điện tử Fungible và Không Fungible khác

Các mã thông báo có thể thay thế được, như mã thông báo ERC-20, là các mã thông báo có thể hoán đổi cho nhau, có thể phân chia và giống hệt nhau, có ích như tiền. Trong khi đó, các mã thông báo không thể thay thế, như mã thông báo ERC-721, không thể hoán đổi cho nhau, duy nhất và không thể phân chia được hữu ích như là vật sưu tập.[1]

Vì vậy, ví dụ, một đô la Mỹ ảo sẽ có thể thay thế được và một bức tranh Mona Lisa ảo sẽ không thể thay thế được.

Có rất nhiều đô la Mỹ tương đương với nhau và có thể được chia thành nhiều phần (4 phần tư bằng 1 đô la và 1 đô la bằng 10 dimes và giá trị của chúng không phụ thuộc vào việc chúng được in vào năm 1997 hay 1987 , v.v.), chúng có thể thay thế được.

Chỉ có một nàng Mona Lisa, nó là một tác phẩm nghệ thuật duy nhất, không thể chia nhỏ hay tái bản và giữ nguyên giá trị, không thể thay thế cho một nàng Mona Lisa khác, nó là duy nhất, nó không thể chia cắt … nó không có thể thay thế được.

Trong mạng Ethereum, mã thông báo ERC-20 là tiêu chuẩn phổ biến cho các mã thông báo có thể thay thế (ví dụ: ETH và ZRX) và mã thông báo ERC-721 là tiêu chuẩn phổ biến cho các mã thông báo không thể thay thế (ví dụ: mèo con trong CryptoKitties và thẻ trong Gods Unchained).

Mỗi loại mã thông báo có thể được giữ trong ví dựa trên Ethereum phù hợp với loại mã thông báo đó và mỗi loại mã thông báo có thể có giá trị bị ảnh hưởng bởi nhu cầu đối với nó trên thị trường, nhưng về cơ bản mỗi loại mã thông báo là khác nhau về các phẩm chất như khả năng hoán đổi cho nhau, tính duy nhất, và tính chất chia hết.

Mã thông báo Fungible Vs. Mã thông báo không nấm“chứa thông tin về các loại tiền điện tử sau:CanhCoin.com

Có thể bạn thích xem

Leave a Comment