Nhà giao dịch tiền điện tử trung bình đã giao dịch tiền điện tử với bất kỳ tần suất nào đều có khả năng thất bại trong việc báo cáo lợi nhuận và thua lỗ tiền điện tử một cách chính xác vì nhiệm vụ tính toán mọi thứ quá phức tạp. Để IRS phạt nhà giao dịch, họ sẽ phải kiểm đếm lãi và lỗ của mình. Nếu IRS có phần mềm thực hiện điều này…. họ nên chia sẻ nó.

Nói cách khác,

  1. IRS đang yêu cầu các cá nhân báo cáo lãi và lỗ tiền điện tử từ tất cả các giao dịch mua bán bằng giá trị của tiền điện tử tại thời điểm trên sàn giao dịch mà họ đã giao dịch. Điều này về cơ bản là không thể nếu không có phần mềm phức tạp cho bất kỳ ai giao dịch thường xuyên.
  2. Đối với IRS để phạt các cá nhân giao dịch thường xuyên, họ có thể sẽ cần phải xây dựng phần mềm tính toán lợi nhuận và thua lỗ một cách chính xác.
  3. Nếu IRS có phần mềm tính toán lợi nhuận và thua lỗ một cách chính xác, họ nên chia sẻ phần mềm đó.
  4. Nếu IRS không có phần mềm thực hiện việc này, thì họ không thể đưa ra một khoản tiền phạt thích đáng và không thể xác minh báo cáo tiền điện tử, và do đó, điều này sẽ hoạt động như một dấu hiệu cho thấy mọi thứ không ổn như hiện tại và cần phải cải cách ngay lập tức bởi các nhà hoạch định quy tắc.

Tôi thấy có vẻ rõ ràng, có lẽ tôi đang thiếu một cái gì đó, bạn nghĩ sao?


Nhận $ 5 Bitcoin miễn phí khi bạn đăng ký Coinbase.